فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣١: میوه باغ امیدم داغ حرمان است و بس

مـیوه بـاغ امیدم داغ حـرمـان اسـت و بـسیار دلـسـوزی کـه می بـینم نمـکـدان اسـت وبـسپـشـت و روی این ورق رابـارهـا گـردیده امعالم از جـهان مرکب یک شبـسـ…

مـیوه بـاغ امیدم داغ حـرمـان اسـت و بـسیار دلـسـوزی کـه می بـینم نمـکـدان اسـت وبـس
پـشـت و روی این ورق رابـارهـا گـردیده امعالم از جـهان مرکب یک شبـسـتـان است و بـس
نـور شـرم از دیـده خـوبــان بـازاری مـجـویاین جـواهر سـرمه در چـشم غزالان اسـت و بـس
سنگ رایاقوت می سازم بـه صد خون جگرروزیم چـون آفـتـاب از چـرخ یـک نـان اسـت و بـس
آن که گاهی عقده ای وا می کند ازکارمندربــیـابــان طــلـب خــار مـغــیـلـان اســت و بــس
می کشد هرکس که در قید لبـاس آرد مراحـلـقـه فـتـراک مـن طـوق گـریـبــان اسـت وبــس
چون نگردم گرد سرتـاپـای او چون گردبـاد؟پـاکـدامـانـی کـه مـی بـینـم بـیابـان اسـت و بـس
دل نـیـازردن اگـر شـرط مـسـلـمـانـی بــودمی توان گفتن همین هندو مسلمان است و بس
چشم عبـرت بـاز کن صائب ز شبنم پندگیرحـاصـل قـرب نـکـویـان چـشـم گـریان اسـت وبـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج