فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣١: درین سخن صفت حسن یار چون گنجد

درین سـخـن صفت حـسـن یار چـون گنجـدحساب بی عدد اندر شمار چون گنجددرین جـهان کـه مرا بـهره زوسـت دلتـنگـیچـو عشـق یار نگنجـید یار چـون گنجـدبــعـالـمـی…

درین سـخـن صفت حـسـن یار چـون گنجـدحساب بی عدد اندر شمار چون گنجد
درین جـهان کـه مرا بـهره زوسـت دلتـنگـیچـو عشـق یار نگنجـید یار چـون گنجـد
بــعـالـمـی کـه ز زلـف و رخـش اثــر بــاشـددرو دو رنگـی لـیل و نهار چـون گـنـجـد
چـو مـاه اشـرقـت الـارض بــر جـهـان تــابــددر آسمان و زمین نور و نار چـون گنجـد
ز شــرم روی چــو گــلــزار او عــجـــب دارمکه در فضای جـهان نوبـهار چـون گنجـد
نـدای وصــلـش در گـوش خــلـق چــون آیـدفـروغ رویـش در روز بــار چـون گـنـجــد
من از شـگرفی آن مه همیشـه در عـجـبـمکـه روز وصـل مرا در کـنار چـون گـنجـد
امیدم ارچـه فراخست دست تـنگی هستبـبین که در کف من آن نگار چون گنجد
مـنـش نیامـدم انـدر نـظـر، در آن چـشـمـیکه سـرمه راه نیابـد غـبـار چـون گنجـد
غـم تـو و دل مـسـکـیـن سـیـف فـرغـانـی!درین طـویلـه در شـاهوار چـون گـنـجـد
بکام خویش غمش جای ساخت در دل منوگـرنـه در دهن مـور مـار چـون گـنـجـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج