فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣١: بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما

بــادا مـبــارک در جــهـان ســور و عــروســی هـای مــاســور و عــروســی را خــدا بــبــریــد بــر بــالــای مــازهره قـرین شـد بـا قـمـر طـوطـی قـرین …

بــادا مـبــارک در جــهـان ســور و عــروســی هـای مــاســور و عــروســی را خــدا بــبــریــد بــر بــالــای مــا
زهره قـرین شـد بـا قـمـر طـوطـی قـرین شـد بـا شـکـرهر شـب عـروسـیی دگـر از شـاه خـوش سـیمـای ما
ان الـــقــــلـــوب فــــرجــــت ان الـــنـــفــــوس زوجــــتان الـــهــمـــوم اخـــرجـــت در دولـــت مـــولـــای مـــا
بـسـم الـله امشـب بـر نوی سـوی عـروسـی می رویدامـاد خــوبــان مـی شــوی ای خــوب شـهـرآرای مـا
خوش می روی در کوی ما خوش می خرامی سوی ماخوش می جهی در جوی ما ای جوی و ای جویای ما
خـوش می روی بـر رای ما خـوش می گشایی پـای ماخـوش مـی بـری کـف هـای مـا ای یوسـف زیبـای مـا
از تـــو جــفــا کــردن روا وز مــا وفــا جــســتـــن خــطــاپــای تــصــرف را بـــنــه بـــر جــان خــون پــالــای مــا
ای جــان جــان جــان را بــکـش تــا حـضـرت جـانـان مـاویـن اسـتـخـوان را هـم بـکـش هـدیه بـر عـنـقـای مـا
رقـصـی کـنـید ای عـارفـان چـرخـی زنـید ای مـنـصـفـاندر دولــت شــاه جـــهــان آن شــاه جـــان افــزای مــا
در گــردن افــکــنــده دهـل در گــردک نــســریـن و گــلکــامـشــب بــود دف و دهـل نـیـکـوتــریـن کــالـای مـا
خـاموش کامشب زهره شد ساقی بـه پـیمانه و بـه مدبـگـرفـتـه سـاغـر می کـشـد حـمـرای مـا حـمرای مـا
والـلـه کـه ایـن دم صـوفـیـان بـسـتـنـد از شـادی مـیـاندر غـیـب پـیـش غـیـبــدان از شـوق اسـتـسـقـای مـا
قـومـی چـو دریا کـف زنـان چـون مـوج ها سـجـده کـنانقومی مبـارز چـون سـنان خـون خـوار چـون اجـزای ما
خـاموش کامشـب مطـبـخـی شـاهسـت از فـرخ رخـیایـن نـادره کــه مــی پــزد حــلــوای مــا حــلــوای مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج