فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣١٩: گر چه دارد تلخی زهر اجل جام وداع

گـــر چـــه دارد تـــلــخـــی زهــر اجـــل جـــام وداعبــرامـیـد مـرگ مـی نـوشــم بــه هـنـگـام وداعآخــر بــیــمــاری جــانــکــاه مــی بــاشــد هــل…

گـــر چـــه دارد تـــلــخـــی زهــر اجـــل جـــام وداعبــرامـیـد مـرگ مـی نـوشــم بــه هـنـگـام وداع
آخــر بــیــمــاری جــانــکــاه مــی بــاشــد هــلــاکاول هــجــران جـــانــســوزســت انــجــام وداع
حیرتی دارم که چون خواهم سفر کردن ز خویش ؟تیره شد عالم به چشمم بس که از شام وداع
دروداع دوســتــان از بــس کــه تــلــخــی دیــده اممـی روم از خـویش هرکـس مـی بـرد نـام وداع
دوری جـــانـــان بــــود از دوری جـــان تـــلـــخـــتـــردرشـــمــار زنــدگــانــی نــیــســـت ایــام وداع
همـچـو شـمع صـبـحـگـاهی در شـبـسـتـان جـهانتــا نـفــس را راســت کـردم بــود هـنـگـام وداع
بــیــقــراران درســفــر بــی اخــتــیــار افــتــاده انــدچـون سـپـند از من مجـو صائب سرانجـام وداع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج