فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣١٩: سست مکن زه که من تیر توام چارپر

ســســت مــکــن زه کــه مـن تــیـر تــوام چــارپــرروی مگـردان کـه من یک دله ام نی دوسـراز تـــو زدن تـــیــغ تـــیــز وز دل و جــان صــد رضــایک سـخـ…

ســســت مــکــن زه کــه مـن تــیـر تــوام چــارپــرروی مگـردان کـه من یک دله ام نی دوسـر
از تـــو زدن تـــیــغ تـــیــز وز دل و جــان صــد رضــایک سـخـنم چـون قـضـا نی اگـرم نی مگـر
گــر بـــکــشــی ذوالــفــقــار ثــابـــتـــم و پـــایــدارنـی بـگـریزم چـو بـاد نی بـمـرم چـون شـرر
جــان بــســپــارم بــه تــیـغ هــیـچ نــگــویـم دریـغاز جـهت زخم تـیغ ساخت حقم چـون سپـر
تـــیــغ زن ای آفــتـــاب گــردن شــب را بـــه تـــابظلمت شـب ها ز چـیسـت کوره خـاک کدر
مـعـدن صـبــرســت تــن مـعـدن شـکـر اســت دلمعدن خنده ست شش معدن رحمت جـگر
بــر سـر مـن چــون کـلـاه ســاز شـهـا تــخــتــگـاهدر بـر خـود چـون قـبــا تـنـگ بـگـیـرم بـه بـر
گـفـت کـسـی عـشـق را صـورت و دسـت از کـجـامنبـت هر دسـت و پـا عـشـق بـود در صـور
نـی پــدر و مـادرت یـک دمـه ای عـشــق بــاخــتچونک یگانه شدند چون تـو کسی کرد سر
عشق که بی دست او دست تو را دست ساختبی سر و دستش مبین شکل دگر کن نظر
رنـــگ هــمـــه روی هـــا آب هــمـــه جـــوی هـــامفـخـر تـبـریز دان شـمس حـق ای دیده ور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج