فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣١٩: خاکی به لب گور فشاندیم و گذشتیم

خاکی بـه لب گور فشاندیم و گذشتیمما مرکب ازین رخـنه جـهاندیم و گذشتـیمچـون ابـر بـهار آنچـه ازین بـحر گرفتـیمدر جـیب صدف پـاک فشـاندیم و گذشتـیمچـون سـ…

خاکی بـه لب گور فشاندیم و گذشتیمما مرکب ازین رخـنه جـهاندیم و گذشتـیم
چـون ابـر بـهار آنچـه ازین بـحر گرفتـیمدر جـیب صدف پـاک فشـاندیم و گذشتـیم
چـون سـایه مرغان هوا در سـفر خـاکآزار بــه مـوری نـرســانـدیـم و گـذشـتــیـم
گر قسمت ما بـاده و گر خون جگر بـودمـا نـوبـت خـود را گـذرانـدیـم و گـذشـتـیم
کــردیــم عــنــانــداری دل تــا دم آخــرگـلـگـون هـوس را نـدوانـدیـم و گـذشـتـیم
در رشـتـه کـشـیدند دگـرها گـهر جـانما این عرق از جبـهه فشاندیم و گذشتیم
هر چـند که در دیده ما خـار شکستـندخـاری بـه دل کـس نخـلاندیم و گذشـتـیم
یک صید ازین دشت به فتراک نبستیمچون مهر همین تـیغ رساندیم و گذشتـیم
هر چـند کـه در مـد نظـر بـود دو عـالـمیک حرف ازین صفحه نخواندیم و گذشتیم
فـریـاد کـه از کـوتــهـی بــازوی اقـبــالدستـی بـه دو عالم نفشاندیم و گذشتیم
صد تـلخ چـشیدیم زهر بـی مزه صائبتـلخی بـه حریفان نچـشاندیم و گذشتـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج