فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣١٨: چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر

چـون سـر کـس نیسـتـت فـتـنـه مـکـن دل مـبـرچـونک بـبـردی دلـی بـاز مـرانـش ز درچـــشــم تـــو چــون رهــزنــد ره زده را ره نــمــازلفت اگر سر کشد عشوه…

چـون سـر کـس نیسـتـت فـتـنـه مـکـن دل مـبـرچـونک بـبـردی دلـی بـاز مـرانـش ز در
چـــشــم تـــو چــون رهــزنــد ره زده را ره نــمــازلفت اگر سر کشد عشوه هندو مخـر
عـشـق بــود گـلـسـتــان پــرورش از وی سـتـاناز شـجـره فـقـر شـد بـاغ درون پـرثـمر
جـمـلـه ثـمـر ز آفـتـاب پــخـتـه و شـیـریـن شـودخواب و خورم را بـبـر تا بـرسم نزد خور
طـبـع جـهـان کـهـنـه دان عـاشـق او کـهـنـه دوزتـازه و تـرست عشق طالب او تـازه تـر
عــشــق بـــرد جــوبـــجــو تـــا لــب دریــای هــوکهنه خران را بگو اسکی ببج کمده ور
هـر کــس یـاری گــزیـد دل ســوی دلــبــر پــریـدنحـس قـرین زحـل شـمس قـرین قـمر
دل خود از این عام نیست با کسش آرام نیستگـر تـو قـلندردلی نیسـت قـلندر بـشـر
تــن چــو ز آب مـنـیـســت آب بــه پــسـتــی روداصـل دل از آتـشـسـت او نرود جـز زبـر
غــیـر دل و غــیـر تــن هـســت تــو را گــوهــریبـی خبـری زان گهر تا نشوی بی خبـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج