فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣١٨: ز گنجهای گرانمایه بی نثار چه حظ؟

ز گـنـجـهای گـرانمـایه بـی نـثـار چـه حـظ؟اگر ز خود نفشانی ز بـرگ و بـار چـه حظ؟بــهـارتــازه کـنـد داغ تــخــم ســوخــتــه رادمـاغ سـوخـتـه را از وصـ…

ز گـنـجـهای گـرانمـایه بـی نـثـار چـه حـظ؟اگر ز خود نفشانی ز بـرگ و بـار چـه حظ؟
بــهـارتــازه کـنـد داغ تــخــم ســوخــتــه رادمـاغ سـوخـتـه را از وصـال یـار چـه حـظ؟
خوش است دامن تـحـریک نیم سوختـه راجــنـون کــامـل مـارا زنـوبــهـار چــه حــظ؟
چراغ صبـح به یک جلوه می شود خاموشمـرابـه موسـم پـیری ز اعـتـبـار چـه حـظ؟
درخـت خشک بـه نشو و نما نمی جـوشدترا که نیست جنون درسر،ازبهار چه حظ؟
تـمام دلخـوشـی روزگـار در عـشـق اسـتتـرا که عـشـق نوروزی ز روزگار چـه حـظ؟
خوش است سوختن داغ با سیه چشمانتـرا کـه داغ نسـوزی ز لـالـه زار چـه حـظ؟
ز انــتـــظــار شــود آب تـــلــخ آب حـــیــاتز وصـل بـاده گـلرنگ بـی خـمار چـه حـظ؟
تـرا کـه غـم نگـرفـتـه اسـت درمیان صـائبز مـهـربـانـی یـاران غـمـگـسـار چـه حـظ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج