فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣١٧: زلف تو نرم شانه شد از گوشمال خط

زلـف تـو نـرم شـانه شـد از گـوشـمـال خـطهر مویی ازتـو شد شب عید از هلال خطگردد دعا بـه دامن شـب بـیش مسـتـجـابنـومـیـد نـیـســتــیـم ز حــسـن مآل خــط…

زلـف تـو نـرم شـانه شـد از گـوشـمـال خـطهر مویی ازتـو شد شب عید از هلال خط
گردد دعا بـه دامن شـب بـیش مسـتـجـابنـومـیـد نـیـســتــیـم ز حــسـن مآل خــط
دریای رحمتی است که موجش زعنبرستروی عــرق فـشــان تــو در زیـر بــال خــط
ســودای زلــف،حــلــقــه بــیـرون در شــوددر هـر دلـی کـه ریشـه دوانـد خـیال خـط
قــدر گــهــر ز گــرد یــتــیـمــی شــود زیــاددر دل مـده غــبــار ره از خــاکــمــال خــط
ناقص ز پـیچ و تـاب شود گر چـه رشـتـه هاگـردد ز پـیچ و تـاب یکـی صـد کـمـال خـط
شـکـر نزول آیه رحـمت شـکـفـتـگی اسـتپـنـهـان مـسـاز روی خـود از انـفـعـال خـط
از پــیـچ و تــاب حــلـقــه کـنـد نـام آفــتــاباصـلـاح دسـت اگـر نـزنـد بــر جـمـال خـط
از آب تــیـغ سـبــزه خــط مـی شـود بــلـنـدسـعـی از تـراش چـند کنی در زوال خـط؟
گـر از بــهـار سـبــز شـود تــخـم سـوخـتــهآیــد بــرون ســتــاره خــال از وبـــال خــط
مـار از هـجــوم مـور دل از گـنـج بــر گـرفـتزلـف تــو کـرد تــرک جـمـال از جـلـال خـط
آوازه اش اگـر چـه جـهـانـگـیـر گـشـتـه بـودگـلـبــانـگ خـوبـی تـو فـزود از بــلـال خـط
هــرچــنــد بـــود زلــف تــو پــردلــی عــلــمپـس خـم زد از غـبــار سـپــاه جـلـال خـط
نعـلش در آتـش اسـت ز هر حـلقه ای جـدانازش مکن بـه حـسـن سـریع الزوال خـط
شد ملک حـسن از ستـم بـی حـسـاب تـوزیـر و زبــر ز لـشــکـر بــی اعـتــدال خــط
صـائب شـد از دمـیـدن او سـبــز حـرف مـنچون آب چشم خویش نسازم حلال خط؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج