فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣١٧: تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار

تـاخـت رخ آفـتـاب گـشـت جـهـان مـسـت واربــر مـثــل ذره هـا رقــص کـنـان پــیـش یـارشاه نشسته به تخت عشق گرو کرده رخترقص کنان هر درخـت دسـت زنان هر چـ…

تـاخـت رخ آفـتـاب گـشـت جـهـان مـسـت واربــر مـثــل ذره هـا رقــص کـنـان پــیـش یـار
شاه نشسته به تخت عشق گرو کرده رخترقص کنان هر درخـت دسـت زنان هر چـنار
از قــدح جــام وی مـســت شــده کــو و کـیگـرم شـده جــام دی سـرد شـده جـان نـار
روح بــشــارت شــنــیـد پــرده جــان بــردریـدرایـت احــمـد رســیـد کــفــر بــشــد زار زار
بـانگ زده آن هما هر کی که هسـت از شمادور شـو از عـشـق مـا تـا نـشـوی دلـفـکـار
گـفــتــه دل مـن بــدو کــای صــنـم تــنـدخــوچون برهد آن که او گشت به زخمت شکار
عـشـق چـو ابـر گـران ریـخـت بـر این و بـر آنشـد طـرفـی زعـفـران شـد طـرفی لاله زار
آب مـنـی هـمـچـو شـیـر بـعـد زمـانـی یسـیرزاد یکـی همچـو قـیر وان دگری همچـو قـار
مـنـکــر شــه کـور زاد بــی خــبــر و کـور بــاداز شـه مـا شـمـس دین در تـبـریـز افـتـخـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج