فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣١٧: از یار ز ناسازی اغیار گذشتیم

از یــار ز نــاســازی اغــیــار گــذشــتــیــماز کـثـرت خـار از گل بـی خـار گذشـتـیمایـن بــاده زیـاد از دهـن ســاغــر مــا بــودمـخــمـور ز لـعـل لـب…

از یــار ز نــاســازی اغــیــار گــذشــتــیــماز کـثـرت خـار از گل بـی خـار گذشـتـیم
ایـن بــاده زیـاد از دهـن ســاغــر مــا بــودمـخــمـور ز لـعـل لـب دلـدار گـذشـتــیـم
جـایی که سخـن سبـز نگردد نتـوان گفتچـون طوطی ازان آینه رخسار گذشتـیم
کـردیم ز گـل صـلـح بـه نـظـاره خـشـکـیچـون آب تـهـیدسـت ز گـلـزار گـذشـتـیم
سهل است نظر بسته ز فردوس گذشتنمـا کـز سـر کـیـفـیـت دیـدار گـذشـتــیـم
کــوتــاه نـمــودیـم ز دل دســت عــلــایـقچون برق بر این وادی خونخوار گذشتیم
بـستیم بـه سر رشتـه وحدت کمر خویشاز کـشـمکـش سـبـحـه و زنارگـذشـتـیم
قـطـع نـظـر از راحـت ایـن نـشأه نـمـودیـمزین خـواب گـران از دل بـیدار گـذاشـتـیم
سـنـگ ره مـا سـخـتــی ایـن راه نـگـردیـدچون سیل سبـکسیر ز کهسار گذشتیم
خـــاری نــشـــد آزرده بـــه زیــر قــدم مــاچـون سـایه ابـراز سـر گـلزار گـذشـتـیم
از خــرقــه تـــزویــر نــچــیــدیــم دکــانــیمـردانـه ازیـن پــرده پــنـدار گـذشــتــیـم
شــد دســت دعــا خــار بــه زیـر قـدم مـااز بـس که ازین مرحـله هموار گذشتـیم
صـائب چـو گـران بــود بــه رنـجـور عـیـادتاز دیـدن آن نـرگـس بــیـمـار گـذشـتــیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج