فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣١٥: کو می که ز زندان دل تنگ برآیم؟

کــو مــی کــه ز زنــدان دل تــنــگ بــرآیـم؟چون لاله نفس سوختـه زین سنگ بـرآیمیک سـوخـتـه دل نـیـسـت پـذیـرای شـرارمآخـر بـه چـه امـیـد مـن از سـنـگ …

کــو مــی کــه ز زنــدان دل تــنــگ بــرآیـم؟چون لاله نفس سوختـه زین سنگ بـرآیم
یک سـوخـتـه دل نـیـسـت پـذیـرای شـرارمآخـر بـه چـه امـیـد مـن از سـنـگ بـرآیـم؟
چـون نـیسـت مـرا شـهـپـر گـلـزار رسـیـدناز بـهر چـه مـن زین قـفـس تـنـگ بـرآیم؟
در روی زمین نیسـت چـو یک چـهره روشنچـون آینـه بـی وجـه چـه از زنـگ بـرآیـم؟
این دایره چـون شد تـهی از نغمه شناساناز پــرده بــرای چــه بــه آهـنــگ بــرآیـم؟
یک سـو غـم دنـیا و دگـر سـو غـم عـقـبـیبـا اینهمـه غـم چـون مـن دلـتـنگ بـرآیم؟
کـو بــاده لـعـلـی، کـه ازیـن پــیـکـرخــاکـیسـیـراب چـو لـعـل از جـگـر سـنـگ بـرآیم
ای مهر بـرون آ، که بـه یک چـشـم زدن منچــون شــبــنـم ازیـن دایـره رنــگ بــرآیـم
بـر هـیچ دلـی نـیسـت گـران کـوه غـم مـنبا این سبکی من به که همسنگ برآیم؟
در هـیـچ لـبـاس از تـو مـرا نـیسـت جـدایییکـرنـگ تـوام گـر چـه بـه صـد رنـگ بـرآیم
چون رنگ پر و بال شکسته است درین باغصــائب ز چــه از عـالـم بــیـرنـگ بــرآیـم؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج