فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣١٥: این خیل دلبران که تویی پادشاهشان

دلهای عاشقان تـو مشتی شکسته انددایـم گـرفـتـه زلـف تـو انـدر پـنـاهـشـانچــون از تــنــور ســیـنــه بــرآرنــد دود آهای آیـنــه بــپــوش رخ خــود زآهـ…

دلهای عاشقان تـو مشتی شکسته انددایـم گـرفـتـه زلـف تـو انـدر پـنـاهـشـان
چــون از تــنــور ســیـنــه بــرآرنــد دود آهای آیـنــه بــپــوش رخ خــود زآهــشــان
خورشید و مه بـچـاه خـجـالت فرو شدنداز شـرم چـهره تـو چـو کردی نگاهشـان
سـر بـر زمـین نـهـنـد وبـگـوینـدبـعـد ازینخـوبـان رعیت اند وتـویی پـادشـاهشان
شاهان ملک حسن سپه جمع کرده اندبـرقع ز رخ بـرافگن و بـشکن سپاهشان
زنجیر گیسوی تـو بـدست آورد چو سیفدیوانـه گـر خـوهد کـه بـرآید زچـاهشـان
این خیل دلبـران که تـویی پـادشاهشانوین جمع اختران که رخ تست ماهشان
شـب روز می کـنند بـروی چـو مه ولـیکمن تـیره روزم از شـب زلف سـیاهشـان
بــا بــال چـون نـگـارگـه جــلـوه در بــهـارطـاوس رشــک بــرده زپــر کـلـاهـشــان
در پـرده رو نـهـفـتـه ره دل هـمـی زنـنـدزآن دیده پـر زخـون جـگر کـرده راهشـان
دعــوی هـمــســری تــو دارنـد در دمــاغزین بـیشـتـر بـلـنـد مـکـن پـایگـاهشـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج