فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣١٤: از بخت سیه پست نگردید نوایم

از بـخـت سـیه پـسـت نـگـردیـد نـوایـماز سـرمـه شـب بـیـش شـد آواز درایمخــون از جــگـر آهـن و فـولـاد گـشـایـدچـون ریزه الـمـاس، خـراشـیده صـدایمهر سب…

از بـخـت سـیه پـسـت نـگـردیـد نـوایـماز سـرمـه شـب بـیـش شـد آواز درایم
خــون از جــگـر آهـن و فـولـاد گـشـایـدچـون ریزه الـمـاس، خـراشـیده صـدایم
هر سبـزه خوابیده که در بـاغ جهان بوداز خواب گران جست ز گلبـانگ رسایم
دوری ز خرابات نه از خشکی زهدستتــرســم گــرو بــاده نــگــیــرنــد ردایـم
چـون سرو گذشتـم ز ثـمر تـا شوم آزادصـد سـلسـله از بـرگ نهادند بـه پـایم
در فکر گشـاد دل من بـس که فرو رفتافزود بـه دل عقده ای از عقده گشایم
صائب ز سـر خـود بـه تـه بـال کشـیدنعمری است که در سایه اقبال همایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج