فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣١٣: مستیم و بیخودیم و جمال تو پرده در

مسـتـیم و بـیخـودیم و جـمال تـو پـرده درزین پـس مـبـاش مـاها در ابـر و پـرده درما جـمع عاشـقان تـو خـوش قد و قامتـیممـا را صـلـای فـتـنـه و شـور و هـز…

مسـتـیم و بـیخـودیم و جـمال تـو پـرده درزین پـس مـبـاش مـاها در ابـر و پـرده در
ما جـمع عاشـقان تـو خـوش قد و قامتـیممـا را صـلـای فـتـنـه و شـور و هـزار شـر
خـورشید تـافتـسـت ز روی تـو چـاشتـگاهدر عـشـق قـرص روی تـو رفـتـیم بـام بـر
مستیست در سر از می و این تاب آفتابدر سر بتافتست پس از دست رفت سر
ای مــطــرب هــوای دل عــاشـــقــان روحبـنـواز لـحـن جـان کـه تـنـنـتـن لـطـیفـتـر
تـا جـان هـا ز خـرقـه تـن هـا بــرون شـودتـا بــر سـریـن خـرقـه رود جـان بــاخـبــر
از جـام صاف بـاده تـو خـاشـاک جـسـم رابــردار تـا نـهـیـم بــه اقـبــال بــر بــه بــر
تــا دیـده هـا گـذاره شـود از حــجــاب هـاتــا وارهـد ز خــانــه و مــان و ز بــام و در
سـیمرغ جـان و مفخـر تـبـریز شمس دینبــیــنــد هــزار روضــه و یــابــد هــزار پــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج