فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣١٣: تا روی عرقناک ترا دید نگاهم

تــا روی عــرقــنــاک تــرا دیــد نــگــاهــمزد غوطه بـه سرچشمه خورشید نگاهماز حـــوصـــلــه دیــده مــن گـــرد بـــرآورداز بــس ز تـمـاشـای تـو بــال…

تــا روی عــرقــنــاک تــرا دیــد نــگــاهــمزد غوطه بـه سرچشمه خورشید نگاهم
از حـــوصـــلــه دیــده مــن گـــرد بـــرآورداز بــس ز تـمـاشـای تـو بــالـیـد نـگـاهـم
بــر مـرکـز خــال تــو مـرا تــا نـظــر افـتــاددر دایـره چــشــم نـگــنــجــیـد نـگــاهـم
شـد دیـده بــیـدار مـرا خــواب پــریـشــاناز بـس بـه خـود از شـرم تـو لرزید نگاهم
مـشـقـی کـه ز نـظـاره روی تـو رسـانـدممشکل که شود خـیره ز خـورشیدنگاهم
از شــرم بــرون آی کـه از شــرم عــذارتشد آب و چو اشک از مژه غلطید نگاهم
چـون مـوی زیـادسـت گـران در نـظـر مـنتــا دور ز رخــســار تــو گــردیـد نـگــاهـم
چـون دیدن رخسار لطیف تـو محال استاز دیـده بــرآیـد بــه چــه امـیـد نـگـاهـم؟
صائب پی نظاره شوم گر همه تن چشماز دل نـبــرد حــســرت جــاویـد نـگــاهـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج