فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣١٣: ای گرفته زحدیث تو جهان شیرینی

ای گـرفـتــه زحـدیـث تــو جـهـان شـیـریـنـیاز تـو در کـام دل ودر لـب جـان شـیـرینـیشــکـر و شـهـد مـرا بــهـر غـذای دل وجــاندر لـب لـعـل تـو دادنـد ن…

ای گـرفـتــه زحـدیـث تــو جـهـان شـیـریـنـیاز تـو در کـام دل ودر لـب جـان شـیـرینـی
شــکـر و شـهـد مـرا بــهـر غـذای دل وجــاندر لـب لـعـل تـو دادنـد نـشـان شـیـرینـی
راسـت چـون لـقـمه غـم کـام دلم تـلـخ کـندگـر مـرا جـز لـبـت آیـد بـدهـان شـیـرینـی
چـنـد در حـسـرت خـود کـام کـنـی تـلـخ مـرااز لب چـون شکر خـود بـچـشان شیرینی
تـــا حـــدیــث لــب لــعـــلــت بـــزبـــان آوردمهمچو آب از سخنم گشت روان شیرینی
گـر چـه در عـهد تـو بـسـیار نکـویان هسـتـندروح لـیسـیده زلـبـشـان بـزبـان شـیرینـی
کـس چـو تـو نـیـسـت ازیـراکـه بــرابــر نـبــودگر چـه بـا تـره بـود بـر سر خوان شیرینی
از سـر لـطـف بــمـن بـنـده نـظـر کـن یـکـبــاربـمـگـس گـرچـه نبـاشـد نگـران شـیرینی
عـاشـقان را زتـو هر لحـظـه امیدی دگرسـتدرد سـر چـند کشـد ازمگسـان شـیرینی
بر سر خوان که برو شور و ترش خورده شودچـون مـسـلـم بـدر آیـد زمـیـان شـیرینـی
گرچه رو ترش کنی و سخنت، بـاکی نیستکـه بــسـازنـد زغـوره بــزمـان شـیـریـنـی
ور بـجـان از لب تـو بـوسـه خـرم گویم شـکـرکـه بـبـازار شـمـا نیسـت گـران شـیرینی
سـیف فـرغـانـی از ذکـر لـب چـون شـکـرشتـو دریـن شـعـر بآفـاق رسـان شـیـریـنـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج