فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣١٢: کس بی کسی نماند می دان تو این قدر

کس بی کسی نماند می دان تو این قدرگـر بــا یـکـی نـســازی آیـد یـکـی دگـرزین خـانه گـر روم مـن و خـانه تـهی کـنمآید یکـی دگـر چـو مـنـی یـا ز مـن بـتـر…

کس بی کسی نماند می دان تو این قدرگـر بــا یـکـی نـســازی آیـد یـکـی دگـر
زین خـانه گـر روم مـن و خـانه تـهی کـنمآید یکـی دگـر چـو مـنـی یـا ز مـن بـتـر
مـیراث مـانـده اسـت جـهـان از هـزار قـرنچون شد به زیر خاک پدر شد پسر پدر
تـنـهـا نـه آدمـی حـیـوان نـیـز هـمـچـنـیـنور نــی نــدیــدی تــو در آفــاق جــانــور
شـب آفـتــاب اگـر بــرود هـم ز بــام چـرخبـر جـای آفـتـاب سـتـاره سـت یـا قـمـر
گـر تــرک یـک هـنـر بــکـنـد مـرد طـبــع اومشـغـول کـار دیگـر گـشـت و دگـر هنر
زیرا کـه بـر دل همه خـلـقـان موکـلیسـتبـی کارشان ندارد و بـی یار و بی سفر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج