فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣١٢: ندارد صفحه رخسار خوبان اعتبار خط

نـدارد صــفـحــه رخــســار خــوبــان اعــتــبــار خــطدر آتــش دارد از هـر حــلـقـه نـعـلـی بــیـقـرار خـطهـزاران چــشـم روشـن سـاخــتــی در روزگـار خ…

نـدارد صــفـحــه رخــســار خــوبــان اعــتــبــار خــطدر آتــش دارد از هـر حــلـقـه نـعـلـی بــیـقـرار خـط
هـزاران چــشـم روشـن سـاخــتــی در روزگـار خـطکـرامـت کـن بـه مـا هـم سـرمـه واری از غـبـارخـط
نخـواندی چـون بـه سـیربـاغ خـود درجـوش گل مارابــه بــرگ ســبــز بــاری یـادکــن درنــوبــهــار خــط
بـه روی گرم کن این شـمع ناحـق کشـتـه راروشنکـه شـد چـشـم امـیـد مـن سـفـید ازانـتـظـار خـط
نــکـــردی درزمــان زلــف اگـــر شـــیــرازه دلــهــا رامــشــو غــافــل بــه عــهـد دولــت نـاپــایـدار خــط
اگــر چــه خــال بــاشــد مـرکــز پــرگــار خــوبــی راکـنـد ازشــرمـســاری روی پــنـهـان درغــبــار خــط
بــه ایـن خــاک مــراد امــیـدهـا را وعــده مـی دادمنــدانـســتــم نـمــک در دیـده ام ریـزد غــبــار خــط
ز حـسـن نو خـطـان بـسـیار دشـوارسـت دل کـندندوانـدریـشـه چــون جــوهـر درآهـن خــارخــار خــط
صــفـای گـوهـر ازگـرد یـتــیـمـی بــیـش مـی گـرددغـبــاری نـیـســت بــرخــاطـر مـرا از رهـگـذار خــط
چــنـان کــافــزایـد از بــیـهـوشــدارو نـشأه صــهـبــادو بــالــامـی شــود کــیـفــیـت لــب ازغــبــار خــط
چـه نسبـت خـط مشکین رابـه روی ساده خـوبـان؟درآتــش دارد از هـر حــلـقـه نـعـلـی بــیـقـرار خــط
بـود خـواب پـریشـان سـنبـل فـردوس درچـشـمـشچرانیده است هرکس چشم خود در سبزه زار خط
کند از سر کشی هرخون که در دل زلف، عاشق راتــلـافـی مـی کـنـد آخــر نـسـیـم مـشـکـبــار خـط
خـمـار صـبـح را تـه شـیشـه شـب می کـند درمـانمــشــو غــافــل زرخــســار بــتــان درروزگــار خــط
نـثــاری هـسـت لـازم ،خـوانـدن فـرمـان شـاهـان رانـســازم نـقــددیـن و دل چــرا صــائب نـثــار خــط؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج