فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣١١: در رکاب برق دارد پای ،ایام نشاط

در رکـــاب بــــرق دارد پــــای ،ایـــام نـــشـــاطدربـهار از کـف مده چـون شـاخ گل جـام نشـاطپـیش هرکـس پـنبـه غـفـلت بـرون آرد ز گـوشدربـــهــار آواز…

در رکـــاب بــــرق دارد پــــای ،ایـــام نـــشـــاطدربـهار از کـف مده چـون شـاخ گل جـام نشـاط
پـیش هرکـس پـنبـه غـفـلت بـرون آرد ز گـوشدربـــهــار آوازه رعــدســـت پـــیــغــام نــشـــاط
خـنده بـرق اسـت بـر خـوشوقتـی گردون دلیلســایـه ابــرســت بــر روی زمــیـن دام نـشــاط
نــعــل ایــام بــهــاران اســت درآتــش ز بـــرقاز گـرانـخـوابـی مـشـو غـافـل ز هنگـام نـشـاط
توبـه در آغاز عمر از نقل و می کردن خطاستسعی کن تـا هست فرصت در سرانجام نشاط
همچـو شبـنم، تـا زبـرگ عیش لبـریزسـت بـاغدیــده خـــود آب ده ازروی گـــلــفـــام نــشـــاط
خــنــده رویـان صــیـقــل آیـیـنـه یـکــدیـگــرنــدخـوش بـود درمـوسـم گـل گـردش جـام نشـاط
نوش و نیش عالم امکان بـه هم آمیخته استمی شـود از تـلـخـی می،شـکـرین کـام نشـاط
وقت ساقی خوش که در یک دم کند ماه تماماز مــی روشــن هـلــال جــام را شــام نـشــاط
چـاره نبـود حـسـن کامل را ز نیل چـشم زخـماز شــب آدیــنــه بــاشــد نــیــل ایــام نــشــاط
در دل سـاده اسـت عـیش عـالـم ایجـاد فـرشجــامـه بــی نـقـش بــایـد بــهـر احــرام نـشـاط
گــرم کــن هـنـگــامــه افــســردگــان خــاک راتا سرت گرم است چون خورشید از جام نشاط
تـا سلیمان زمان صائب بـه تـخت جم نشستکــامــرانــی را زســر بــگــرفــت ایــام نــشــاط

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج