فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٣١٠: محبت تو ز دل داد پیچ و تاب عوض

مـحــبــت تــو ز دل داد پــیـچ و تــاب عـوضگرفت خـاک سـیه،داد مشـک ناب عوضســتــاره ای بــه دل از داغ عـشــق او دارمکـه نه بـه ماه کـنم نه بـه آفـتـاب…

مـحــبــت تــو ز دل داد پــیـچ و تــاب عـوضگرفت خـاک سـیه،داد مشـک ناب عوض
ســتــاره ای بــه دل از داغ عـشــق او دارمکـه نه بـه ماه کـنم نه بـه آفـتـاب عـوض
بـه نور عقل درین انجـمن کسـی بـیناسـتکـه کـرد دولت بـیدار را بـه خـواب عـوض
شــدم خــراب زبــیــم خــراج،ازیــن غــافــلکـه گنج می طـلبـند از من خـراب عـوض
متـاع دل بـه کـسـی داده ام که خـرسـندمز بـد معـاملگی گـر دهد حـسـاب عـوض
که می خورد به می ناب، زهد خشک مرا؟که با محیط گهر می کند سراب عوض ؟
بـهشـت نقـد شـود رزق خـوش معـامله ایکه می فروشـد و گیرد زمن کتـاب عوض
مگر بـه عشق دل خویش خوش کنم صائبو گـرنـه عـمـر نـدارد بـه هیچ بـاب عـوض

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج