فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣١٠: دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار

دل نــاظـــر جـــمــال تـــو آن گـــاه انــتـــظـــارجـان مسـت گلسـتـان تـو آن گـاه خـار خـارهـــر دم ز پـــرتـــو نـــظـــر او بـــه ســـوی دلحـوریسـ…

دل نــاظـــر جـــمــال تـــو آن گـــاه انــتـــظـــارجـان مسـت گلسـتـان تـو آن گـاه خـار خـار
هـــر دم ز پـــرتـــو نـــظـــر او بـــه ســـوی دلحـوریسـت بـر یمین و نگـاریسـت بـر یسـار
هـر صــبــحــدم کــه دام شــب و روز بــردریـماز دوست بوسه ای و ز ما سجده صد هزار
امـسـال حـلـقـه ایسـت ز سـودای عـاشـقـانگر نیسـت بـازگشت در این عشق عمر پـار
بــنـواز چـنـگ عـشـق تـو بـه نـغـمـات لـم یـزلکز چـنگ های عشـق تـو جـانسـت تـار تـار
انــدر هــوای عــشــق تــو از تــابــش حــیــاتبــگـرفـتـه بــیـخ هـای درخـت و دهـد ثـمـار
غوطـی بـخـورد جـان بـه تـک بـحـر و شـد گهراین بـحـر و این گهر ز پـی لعـل تـوسـت زار
از نغـمـه های طـوطـی شـکـرسـتـان تـوسـتدر رقص شـاخ بـید و دو دسـتـک زنان چـنار
از بــعــد مـاجــرای صــفـا صــوفـیـان عــشــقگـیـرنـد یـک دگـر را چـون مـسـتــیـان کـنـار
مـسـتـانـه جـان بـرون جـهد از وحـدت الـسـتچـون سـیل سـوی بـحـر نـه آرام و نـه قـرار
جـزوی چـو تـیر جـسـتـه ز قـبـضـه کـمـان کـلاو را نـشـانـه نـیسـت بـجـز کـل و نی گـذار
جانیست خوش برون شده از صد هزار پوستدر چــاربـــالــش ابــد او راســت کــار و بــار
جـان هـای صـادقـان همـه در وی زنـنـد چـنـگتـــا بـــانــوا شـــونــد از آن جـــان نــامـــدار
جان ها گرفتـه دامنش از عشق و او چو قطببـــگــرفـــتـــه دامــن ازل مــحـــض مــردوار
تـبــریـز رو دلـا و ز شـمـس حـق ایـن بــپــرستــا بــر بــراق ســر مـعـانـی شــوی ســوار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج