فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٠: ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما

ای فـــصـــل بـــابـــاران مـــا بـــرریـــز بـــر یـــاران مـــاچـون اشـک غـمخـواران ما در هجـر دلـداران ماای چشم ابر این اشک ها می ریز همچون مشک هاز…

ای فـــصـــل بـــابـــاران مـــا بـــرریـــز بـــر یـــاران مـــاچـون اشـک غـمخـواران ما در هجـر دلـداران ما
ای چشم ابر این اشک ها می ریز همچون مشک هازیرا کـه داری رشـک هـا بـر مـاه رخـسـاران مـا
ایـن ابــر را گــریــان نــگــر وان بــاغ را خــنــدان نــگــرکـز لـابــه و گـریـه پــدر رسـتــنـد بــیـمـاران مـا
ابــر گـران چــون داد حــق از بــهـر لـب خــشـکـان مـارطـل گران هم حـق دهد بـهر سـبـکسـاران ما
بـر خـاک و دشـت بـی نوا گـوهرفـشـان کـرد آسـمـانزین بـی نوایی می کشند از عشـق طراران ما
این ابـر چـون یعقوب من وان گل چـو یوسـف در چـمنبـشـکفتـه روی یوسـفان از اشـک افشـاران ما
یک قطـره اش گوهر شـود یک قطـره اش عبـهر شـودوز مال و نعمت پر شود کف های کف خاران ما
بــاغ و گـلـســتــان مـلـی اشـکـوفـه مـی کـردنـد دیزیـرا کـه بــر ریـق از پـگـه خـوردنـد خـمـاران مـا
بـربـند لب همچـون صـدف مسـتـی میا در پـیش صـفتـا بـازآیـنـد ایـن طـرف از غـیـب هـشـیـاران مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج