فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٠: اگرچه راه بسی بود تا من از آتش

اگــرچــه راه بــســی بــود تــا مـن از آتــشدلم بـسوخـت ز عشق تـو چـون تـن از آتـشز سـوز عـشـق تـو در سـینه چـو کـوره مـندلــم گــرفــت حـــرارت چـــ…

اگــرچــه راه بــســی بــود تــا مـن از آتــشدلم بـسوخـت ز عشق تـو چـون تـن از آتـش
ز سـوز عـشـق تـو در سـینه چـو کـوره مـندلــم گــرفــت حـــرارت چـــو آهــن از آتـــش
ز بـاد دم شـودش سـیم و زر روان چـون آباثــرپــذیـر چــو شــد خــاک مـعــدن از آتــش
ز بـــاد ســـرد کـــز آن کــوی آورد خـــاکــیچــو آب گــرم فــتــد جــوش در مـن از آتــش
بــعــشــق دانــه دل را چــو کــاه داد بــبــاددلـم اگـرچــه نـگـه داشــت خــرمـن از آتــش
نـبـود ایـمـن از آفـات، در گـریـخـت بـعـشـقنــدیــده ام کــه کــنــد عــود مأمــن از آتــش
چو بستدش ز جهان و بخود گرفتش عشقچو ماهی است که کردست مسکن از آتش
اگـرچــه شـمـع ســر انـدر دهـان گـاز نـهـادگــرفــت نــور و بــرافــراخــت گــردن از آتــش
دل مـجــرد از آفـات غــیـر مـحــفـوظــســتکـه بـی فـتـیل سـلـیم اسـت روغـن از آتـش
ز کـار عــشــق بــتــن رنـج مـی رســد آریمــدام دود بـــود قــســم گــلــخــن از آتـــش
نـصــیـب دیـده مـن از رخ تــو حــرمـانـســتهـمـیـشـه دود خـورد چــشـم روزن از آتــش
بـنور عشـق کند حـسـن همچـو گلشن دلبــلــی چــراغ کــنـد خــانـه روشــن از آتــش
بـعـشـق راه تـوان یافـت سـوی تـو که کلیمبـــــبـــــرد راه بـــــوادی ایــــمــــن از آتــــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج