فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٠٨: تا چند به روزن نرسد نور چراغم؟

تـــا چــنــد بـــه روزن نــرســد نــور چـــراغــم؟رنـگـیـن نـشـود پـنـبــه ز خـونـابــه داغـمهـر چــنـد کــه چــون ذره نـدارم بــه جــگـر آباز چـشـمه…

تـــا چــنــد بـــه روزن نــرســد نــور چـــراغــم؟رنـگـیـن نـشـود پـنـبــه ز خـونـابــه داغـم
هـر چــنـد کــه چــون ذره نـدارم بــه جــگـر آباز چـشـمه خـورشـید خـورد آب، دمـاغـم
وقـت اسـت کـه بـر تـن بــدرم اطـلـس افـلـاکاز جـامه فـانوس بـه تـنگ اسـت چـراغـم
در کـنـج قـفـس چـند دل خـویش تـوان خـورد؟شـبــنـم زده گـردیـد لـب گـل ز ســراغـم
غـــمــاز نــبـــاشـــد لــب زخـــم جـــگـــر مــنبــیـرون نـرود بــوی گـل از رخــنـه بــاغـم
مــیــخـــواره ام و تـــشـــنــه یــاران مـــوافـــقهر جـا گـل ابـری اسـت بـود پـنبـه داغـم
این آن غزل خواجه نظیری است که می گفتفصلی نگذشته است ز سر سبزی باغم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج