فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٠٨: ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر

ای آیـنـه فـقـیـری جــانـی و چـیـز دیـگـروی آنک در ضـمیری آنی و چـیز دیگـراســرار آســمـان را انـدیـشـه و نـهـان رااحـوال این و آن را دانـی و چـیز دیگ…

ای آیـنـه فـقـیـری جــانـی و چـیـز دیـگـروی آنک در ضـمیری آنی و چـیز دیگـر
اســرار آســمـان را انـدیـشـه و نـهـان رااحـوال این و آن را دانـی و چـیز دیگـر
تـاریخ بـرگذشـتـه بـر انسـی و فـرشـتـهخط های نانبـشته خوانی و چیز دیگر
از غیب حصه ها را بدهی به مستحقانوز سینه غصه ها را رانی و چیز دیگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج