فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٠٧: هر حلقه ز کاکل رسایش

هــر حـــلــقــه ز کــاکــل رســایــشچشمی است گشاده در قفایشتـــــــیـــــــزی زبـــــــان مـــــــار دارددنـــبــــالـــه ابـــروی رســـایـــشصــد جـ…

هــر حـــلــقــه ز کــاکــل رســایــشچشمی است گشاده در قفایش
تـــــــیـــــــزی زبـــــــان مـــــــار دارددنـــبــــالـــه ابـــروی رســـایـــش
صــد جــام لــبـــالــب اســت درگــرددرحـلقـه چـشـم سـرمه سـایش
در هـیـچ دلــی غــبــار نــگــذاشــتشــادابــی لــعــل جــانــفــزایـش
تــا دامـن حــشـر لـالـه رنـگ اســتچـشـمـی کـه فـتـاد بــر لـقـایـش
کــرده اســت دودل یـکــان یـکــان رانــــظـــــاره طـــــره دوتـــــایــــش
دیــوانــه بـــنــد پـــاره کــرده اســتازنـــازکـــی بــــدن قــــبــــایـــش
یک گـوهـر دل،نـسـفـتـه نـگـذاشـتمــژگــان کــج گــرهــگــشــایــش
چشمی است به خواب رفته گردونبـا شـوخـی چـشـم فـتـنـه زایش
هـر شــاخ گــلـی دریـن گـلـســتــاندسـتـی اسـت بـلـنـد در دعـایش
در هـیـچ ســری کــلـاه نـگــذاشــتنـــظــــاره قـــامـــت رســــایـــش
بـر خـاک کـشـد ز سـایـه خـط سـرواز خــجـــلــت قــامــت رســایــش
مـــــی بـــــرد ز آبـــــهـــــا روانـــــیبــا گـل مـی بــود اگـر صــفـایـش
چـون سـایـه نـفـس گـسـسـتـه آیـدآهـــوی رمـــیـــده از قـــفـــایــش
انـگـشـت نـدامـتــی اسـت خـونـیـنشـمعـی که نسـوخـت درهوایش
بـــیــگــانــه شــدم زهــر دو عــالــماز نـــیـــم نـــگـــاه آشـــنـــایـــش
آن را کـه دل شـکـفـتــه ای هـسـتنـقـدســت بــهـشـت درسـرایـش
بــی بــرگ نـگـردد آن کـه چـون نـینــاخــن بــه دلــی زنــد نــوایــش
هـر چــنـد کــه در جــهـان نـگـنـجــدجـز در دل تـنـگ نـیـسـت جـایش
عشق اسـت شهنشهی که بـاشـدبــرخــاســتــن از جــهـان لـوایـش
دریــافــت بــهــشــت نــقــد صــائبهـرخـرده جــان کـه شـد فـدایـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج