فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٠٧: بیخود ز نوای دل دیوانه خویشم

بــیــخــود ز نــوای دل دیــوانــه خــویــشــمساقی و می و مطرب و میخانه خویشمشــد خــوبــی گـفــتــار ز کـردار حــجــابــمدرخـواب ز شـیرینـی افـسـانـه…

بــیــخــود ز نــوای دل دیــوانــه خــویــشــمساقی و می و مطرب و میخانه خویشم
شــد خــوبــی گـفــتــار ز کـردار حــجــابــمدرخـواب ز شـیرینـی افـسـانـه خـویشـم
زان روز کـه گـردیـده ام از خــانـه بــدوشـانهر جـا کـه روم معـتـکـف خـانه خـویشـم
هـر چــنـد کـه دادنـد دو عـالـم بــه بــهـایـمخـجـلـت زده از گـوهـر یکـدانـه خـویشـم
بی داغ تو عضوی به تنم نیست چو طاوساز بـال و پـر خـویـش پـریـخـانـه خـویشـم
دیوار مـن از خـضـر کـنـد وحـشـت سـیـلـابویـران شــده هـمـت مـردانـه خــویـشـم
یـک ذره دل سـخـتـم از اسـلـام نـشـد نـرمدر کعبـه همان ساکن بـتـخـانه خـویشم
آن زاهــد خــشــکــم کــه در ایـام بــهــاراندر زیر گل از سـبـحـه صـد دانه خـویشـم
صـائب شـده ام بـس کـه گـرانـبـار عـلـایـقبـیرون نـبـرد بـیخـودی از خـانه خـویشـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج