فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٠٦: عشق درآمد به دل،رفت ز سر عقل و هوش

مـهـر لـب هـزره گـو پـرده آهسـتـگـی اسـتپـنبـه بـه نرمی کند طـفل جـرس راخـموشبــرق فـنـا خـنـده زد خـرمـن پـنـدار سـوخـتهرچـه درین خـاکـدان بـود شـد آ…

مـهـر لـب هـزره گـو پـرده آهسـتـگـی اسـتپـنبـه بـه نرمی کند طـفل جـرس راخـموش
بــرق فـنـا خـنـده زد خـرمـن پـنـدار سـوخـتهرچـه درین خـاکـدان بـود شـد آیینـه پـوش
رو بـه بـیـابــان نـهـاد عـقـل چـو مـوج سـرابتــا صـف مـژگـان اوزد بــه صـف اهـل هـوش
دامــن تـــوفــیــق را جــهــد تــوانــد گــرفــتپــا اگـر افـتــد زکـار از ســر هـمـت بــکـوش
هیچ کـس ازاهل هوش نیسـت درین انجـمنچــون ســر مـنـصـور را دارنـگـیـرد بــه دوش
از دل روشـن بـه خـاک بـا خـود شـمعی بـبـرشـیر ز پـسـتـان صبـح تـا بـه قیامت بـدوش
ســردی ابــنـای دهـر گـرمـی از آتــش ربــوددیگ تـمـنـای مـا چـون نـنـشـینـد ز جـوش؟
صــائب اگــر شــق کــنـی پــرده تــقــلـیـد راازدل نـاقـوس کـفـر ذکـر حـق آیـد بـه گـوش
عشق درآمد به دل،رفت ز سر عقل و هوشروی بـه ساحل نهد کف چـوزند بـحر جـوش
صـحـبـت ما حـال شـد قـال سـر خـودگـرفـتسیل بـه دریا رسید ماند بـه ساحل خروش
مـغـز بــه بــاد فـنـا رفـت ز ســودای عـشــقکف سر خودرا گرفت دیگ چـوآمدبـه جـوش
خـضـر ره اتــحـاد تـرک لـبــاس خـودی اسـتنغمه چوبی پرده شد راست درآید به گوش
چــنــد تــوان داشــتــن در نــمــد آیـیـنــه را؟دست بـکش زآستـین ،خرقه بـیفکن زدوش
نیسـت بـجـز یک شراب درخـم و مینا و جـامدیـده غـفـلـت بــمـال بــاده وحـدت بــنـوش
ایـن شـرر شـوخ کـرد پــاره گـریـبــان سـنـگبــررخ عــشــق ازل پــرده طــاقــت مـپــوش
مــرهــم راحــت کــجــا داغ مــرا بــه کــنــد؟آتــش خــورشـیـد را ابــر نـســازد خــمـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج