فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٠٦: ای جان جان جان ها جانی و چیز دیگر

ای جـان جـان جـان هـا جـانـی و چـیـز دیگـروی کـیمـیای کـان هـا کـانـی و چـیز دیگـرای آفــتــاب بــاقــی وی ســاقـی ســواقـیوی مـشــرب مـذاقـی آنـی و چ…

ای جـان جـان جـان هـا جـانـی و چـیـز دیگـروی کـیمـیای کـان هـا کـانـی و چـیز دیگـر
ای آفــتــاب بــاقــی وی ســاقـی ســواقـیوی مـشــرب مـذاقـی آنـی و چــیـز دیـگـر
ای مـشـعـلـه یـقـیـن را وی پـرورش زمـین راوی عـقـل اولـیـن را ثــانـی و چــیـز دیـگـر
ای مــظــهــر الــهــی وی فــر پــادشــاهـیهر صنعتـی که خواهی تـانی و چـیز دیگر
هـر گـون غـرایـبـی را هـر بــوالـعـجـایـبـی راهـر غـیـب و غـایبـی را دانـی و چـیز دیگـر
زان عشق همچو افیون لیلی کنی و مجنونای از سـنـات گـردون سـانی و چـیز دیگـر
ای نــور صـــدرهــا را اومـــیــد صـــبـــرهــا رابـــر اوج ابــرهــا را رانــی و چــیــز دیــگــر
ای فـــخـــر انـــبـــیــا را وی ذخـــر اولـــیــا راوی قـصـر اجـتــبــا را بــانـی و چـیـز دیـگـر
ای گـنـج مـغـفـرت را وی بــحــر مـرحـمـت رامـن غـیر درگـهـت را شـانـی و چـیز دیگـر
چـشـمـی کـه غـیر رویت بـینـد ز بـهـر زینـتبـاشـد در این جـریمـت زانـی و چـیز دیگـر
ای اصــل اصــل مـبــدا وی دســتــگـیـر فـرداگشتـم بـه دست سودا عانی و چیز دیگر
پــرسـت ایـن دهـانـم بــر غـیـر تــو نـخـوانـمچون هست غیر گوشت فانی و چیز دیگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج