فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٠٥: از کفر توان رستن ای یار به آمیزش

از کـفـر تـوان رسـتـن ای یـار بـه آمـیزشســجــاده تــوانـد شـد زنـار بــه آمـیـزشسـیلـاب شـود قـطـره انـگـور شـود بـادهتـــا فــرد روان آرنــد اقــرار…

از کـفـر تـوان رسـتـن ای یـار بـه آمـیزشســجــاده تــوانـد شـد زنـار بــه آمـیـزش
سـیلـاب شـود قـطـره انـگـور شـود بـادهتـــا فــرد روان آرنــد اقــراربـــه آمــیــزش
نـتــوان گـره دل را واکـرد بــه یـک نـاخـنبـسته است درین عالم هرکار به آمیزش
ماننده دوناخـن بـس عقده که بـگشـایندچـون دسـت یکی سـازنددویاربـه آمیزش
درساز به همجنسان زنهار که می گرددچون حبـل متین محکم یک تار به آمیزش
مقصود زآمیزش ،آمیزش روحـانی اسـتآمـیـزش ظـاهـر را مـشـمـار بـه آمـیـزش
درگـوشـه تـنـهـایی هـمـوار نـمـی گـرددهرکس که نشد صائب هموار به آمیزش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج