فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٠٤: روزی خوشست رویت از نور روز خوشتر

روزی خـوشست رویت از نور روز خـوشتـربـاده نـکـوسـت لـیکـن سـاقـی ز مـی نـکـوتـرهر بـسـتـه ای که بـاشد امروز بـرگشـایددل در مــراد پــیــچــد چــون بـــ…

روزی خـوشست رویت از نور روز خـوشتـربـاده نـکـوسـت لـیکـن سـاقـی ز مـی نـکـوتـر
هر بـسـتـه ای که بـاشد امروز بـرگشـایددل در مــراد پــیــچــد چــون بـــاز در کــبـــوتــر
هر بـی دلـی ز دلـبـر انـصـاف خـود بـیابـدهـر تـشـنـه ای نـشـیـنـد بــر آب حـوض کـوثـر
هر دم دهد بت من نو ساغری به ساقیکامروز بـزم عـامسـت این را بـه عـاشـقـان بـر
یک سـاغـر لـطـیفـی کـز غـایت لـطـیفـیگویی همه شرابست خود نیست هیچ ساغر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج