فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٠٤: آن قدر ندارم که سزاوار تو باشم

آن قــدر نــدارم کــه ســزاوار تــو بـــاشــمآن بـه کـه گـرفـتـار گـرفـتـار تـو بــاشـمخــورشــیـد دریـن ره بــود از آبــلـه پــایـانمن کیستـم آخر که …

آن قــدر نــدارم کــه ســزاوار تــو بـــاشــمآن بـه کـه گـرفـتـار گـرفـتـار تـو بــاشـم
خــورشــیـد دریـن ره بــود از آبــلـه پــایـانمن کیستـم آخر که طلبـکار تـو بـاشم؟
غیر از کف افسـوس مرا بـرگ دگر نیسـتآخر بـه چـه سرمایه خریدار تـو بـاشم؟
یک فاخـتـه سرو تـو این طارم نیلی اسـتمن در چه شمارم که هوادار تو باشم؟
زان پــاکـتــر افـتــاده تــرا دامـن عـصــمـتکـز دیـده تـر شـبـنـم گـلـزار تـو بــاشـم
مـن کـز رخ خــورشـیـد نـظـر را نـدهـم آبقـانـع بــه نـگـاه در و دیـوار تــو بــاشـم
معراج من این بـس که چـو خـار سـر دیواراز دور تــمـاشــایـی گـلـزار تــو بــاشـم
چون آب دهم چشم خود از چشمه کوثر؟من کز دل و جان تـشنه دیدار تو بـاشم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج