فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٠٣: بر دشمنان شمردم عیب نهانی خویش

بـر دشـمنان شـمردم عیب نهانی خـویشخـود را خــلـاص کـردم از پــاسـبــانـی خـویـشخلق محمدی رابا زر که جمع کرده است؟یـارب کـه بــرخــورد گـل از زنـدگـانـ…

بـر دشـمنان شـمردم عیب نهانی خـویشخـود را خــلـاص کـردم از پــاسـبــانـی خـویـش
خلق محمدی رابا زر که جمع کرده است؟یـارب کـه بــرخــورد گـل از زنـدگـانـی خــویـش
ازتـــیــشـــه حـــوادث از پـــای درنــیــایــمپشتم به کوه طورست از سخت جانی خویش
درپـیش چشم من گل خندید،سوختـندشچـون صـرف خـنده سـازم عهد جـوانی خـویش
از فـیض خـامـشـیهاسـت رنگـینی کـلـاممچـون غـنـچـه صـد زبـانم از بـی زبـانی خـویش
خـون من و می لـعـل بـایکـدیگـر نجـوشـندچــون گـل عــزیـز دارم رنـگ خــزانـی خــویـش
از طـاق دل فـکنده اسـت آیینه را غـرورشخــود هـم مـلـال دارداز ســر گــرانـی خــویـش
دیـدم کــه خــاطــرگــل از مـن غــبــار داردچـون شـبـنـم سـبـکـروح بـردم گـرانی خـویش
در دشــت بــا ســرابــم در بــحــر یـار آبــمچـون موج در عـذابـم از خـوش عـنانی خـویش
صــائب ز کــاردانـی در دام عــقــل افــتــادایـنـش ســزا کــه نــازد بــرکــاردانـی خــویـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج