فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٠١: فریاد که از کوتهی بخت ندارم

فــریــاد کــه از کــوتـــهــی بـــخـــت نــدارمدسـتـی که تـرا تـنگ در آغـوش فشـارمکو بـخـت رسـایی که در آن صـبـح بـناگوشدسـتـی بـه دعـا همچـو سـر زلف…

فــریــاد کــه از کــوتـــهــی بـــخـــت نــدارمدسـتـی که تـرا تـنگ در آغـوش فشـارم
کو بـخـت رسـایی که در آن صـبـح بـناگوشدسـتـی بـه دعـا همچـو سـر زلف بـرآرم
پــروانـه بــزم تــو مــرا شــمـع امـیـد ســتدر خــلــوت خــاص تـــو اگــر بـــار نــدارم
این دسـت نگـارین کـه من از زلـف تـو دیدممشـکـل که گشـاید گره از رشـتـه کـارم
در طـالـع مـن نـیسـت بـه گـرد تـو رسـیدنچون گرد یتـیمی است زمین گیر، غبـارم
دلـکـشـتــرم از خـال لـب و خـط بــنـاگـوشدر حـاشـیه بـزم تـو هر چـنـد کـه خـوارم
بـی نـیشـتـر خـار، گـل از مـن نـتـوان چـیـدچـون آبـلـه در پـرده غـیـب اسـت بـهـارم
از مـن مـطـلـب جـبـهـه واکـرده کـه پـیچـیدچون غنچه بهم، تنگی این سبـز حصارم
چون بیخبـران خام مدانم، که رسیده استدر نــقــطــه آغــاز بــه انــجــام، شــرارم
صد شکر که جز ساده دلی نیست متاعیچـون آینه در دسـت ازین نقـش و نگـارم
صـائب ز فـلـک نیسـت مـرا چـشـم نـوازشچون ماه تمام از دل خویش است مدارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج