فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٠١: ساقیا باده چون نار بیار

ســاقـیـا بــاده چــون نـار بــیـاردفـع غـم را تــو ز اسـرار بــیـارباده ای را که ز دل می جوشدزود ای ســاقــی دلــدار بــیـارکـافـر عـشـق بـیـا بـاده …

ســاقـیـا بــاده چــون نـار بــیـاردفـع غـم را تــو ز اسـرار بــیـار
باده ای را که ز دل می جوشدزود ای ســاقــی دلــدار بــیـار
کـافـر عـشـق بـیـا بـاده بـبـیـننیست شو در می و اقرار بیار
ساقیا دست همه مستـان گیرهـمـچـنـان جـانـب گـلـزار بـیار
پـیش این شـاهد مـا خـوبـان راگـردن بــسـتـه ز بــلـغـار بـیـار
مؤمـنـان را همـه عـریان کـردیگــروی نــیــز ز کــفـــار بـــیــار
شـمـس تـبــریـز بـگـو دولـت رابــپـذیـر انـدک و بـسـیـار بـیـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج