فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٠١: آن عاشقی که طعمه عشق تو جان اوست

آن عاشقی که طعمه عشق تو جان اوستاز بـهـره خـوردن غـم تـو دل دهـان اوسـتهـمـچــون رهـسـت پــی سـپــر کـاروان درداز قـالـب آن پـلـی کـه بــر آب روان اوس…

آن عاشقی که طعمه عشق تو جان اوستاز بـهـره خـوردن غـم تـو دل دهـان اوسـت
هـمـچــون رهـسـت پــی سـپــر کـاروان درداز قـالـب آن پـلـی کـه بــر آب روان اوسـت
آن کو بـجـسـت و جـوی تـو پـا در رکـاب کـردلطـف تـو تـا بـحـضـرت تـو همعـنان اوسـت
آن مـحـتـشـم کـه او نـبـود مـایه دار عـشـقهر چـیز را کـه سـود شـمـارد زیان اوسـت
وآنــکـــس کــه هــیــچ نــدارد بـــغـــیــر تـــوآنجـا که هیچ جـای نبـاشـد مکـان اوسـت
آن صـادقـی کـه بـهر تـو روزی بـتـیغ عـشـقخـود را بـکشت زندگی دل نشـان اوسـت
وآنـکـو بـعـقـل خـویـش تـرا وصـف مـی کـنـدتـو دیگـری و هر چـه بـگـوید گـمان اوسـت
وصـاف حـسـنت ار بـسـخـن بـگذرد ز عـرشبـی مـنـتـهای وصـف تـو حـد بـیان اوسـت
در وصـف تـو کـه بـهره مـا زآن حـکـایتـیسـتآنکس فصیح تـر که خموشی زبـان اوست
وصـلـت پـیـام داد شـبـی سـیـف را و گـفـتزآنجا که حسن منطق و لطف بیان اوست
بـحریست عشق و چون بکنارش رسی منمهر جـا تـو از میان بـدر افتـی کران اوسـت
مـن کـیسـتـم کـه همـچـو منی را خـبـر بـودزآن سـر کـه در میان تـو و در میان اوسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج