فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٠٠: در چمن آیید و بربندید دید

در چــمــن آیـیـد و بــربــنـدیـد دیـدتــا نـیـفـتــد بــر جـمـاعـت هـر نـظـرمـن زیان هـا کـرده ام مـن دیده امزخـم ها از چـشـم هر بـی پـا و سـرچـشـم ب…

در چــمــن آیـیـد و بــربــنـدیـد دیـدتــا نـیـفـتــد بــر جـمـاعـت هـر نـظـر
مـن زیان هـا کـرده ام مـن دیده امزخـم ها از چـشـم هر بـی پـا و سـر
چـشـم بـد دیـدیـم مـا کـز زخـم اوروسـیه گـردد عـیان شـمـس و قـمـر
دور بـاد از رزم شیران چـشم سگدور بــاد از مـهـد عـیـسـی کـون خـر
تــیـر پــرانـســت از چــشـم بــدانخــلـوت آمـد تــیـر ایـشـان را ســپــر
لیک چشم نیک و بـد آمیخته ستقـلـب را هـر کـس بـنـشـنـاسـد ز زر
زاهـدانـش آه هـا پــنـهـان کــنـنــدخــلـوتــی جــویـنـد در وقـت سـحــر
لیک این مستان به حکم خود نیندنیستشان جز حفظ حق حصنی دگر
بــاد کـم پـران مـزن لـاف خـوشـیبـــاد آرد خــاک و خــس را در بــصــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج