فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٢

بــه چــشــم نــهـان بــیـن نــهـان جــهـان راکـه چـشـم عـیـان بـیـن نـبـینـد نـهـان رانــهــان در جــهــان چــیـســت؟ آزاده مــردمبــبــیـنـی نـهـان …

بــه چــشــم نــهـان بــیـن نــهـان جــهـان راکـه چـشـم عـیـان بـیـن نـبـینـد نـهـان را
نــهــان در جــهــان چــیـســت؟ آزاده مــردمبــبــیـنـی نـهـان را، نــبــیـنـی عــیـان را
جــهـان را بــه آهـن نــشــایـدش بــســتــنبـه زنـجـیر حـکـمـت بـبـنـد این جـهـان را
دو چـیز اسـت بـنـد جـهـان، عـلـم و طـاعـتاگـر چــه گـشــاد اســت مـر هـر دوان را
تــنـت کـان و، جــان گـوهـر عـلـم و طــاعـتبــدیـن هـر دو بــگــمـار تــن را و جــان را
بــــه ســـان گـــمـــان بــــود روز جــــوانـــیقــراری نـبــوده اســت هـرگــز گــمـان را
چـــگـــونــه کـــنــد بـــا قـــرار آســـمـــانــتچـو خـود نـیسـت از بـن قـرار آسـمـان را
سـوی آن جـهـان نـردبـان این جـهـان اسـتبـه سـر بـر شـدن بــایـد ایـن نـردبــان را
در ایـــن بــــام گـــردان و بــــوم ســــاکــــنبـبـیـن صـنـعـت و حـکـمـت غـیـب دان را
نـگـه کـن کـه چـون کـرد بـی هـیـچ حـاجـتبـه جـان سـبـک جـفـت جـسـم گران را!
کـه آویـخـتـه اسـت انـدر ایـن سـبــز گـنـبــدمـر ایـن تــیـره گـوی درشــت کــلـان را؟
چــه گـوئی کـه فـرسـایـد ایـن چــرخ گـردانچـو بـی حـد و مـر بـشـمرد سـالـیان را؟
نه فـرسـودنی سـاخـتـه اسـت این فـلـک رانـــــه آب روان و نـــــه بــــــاد بــــــزان را
ازیرا حـکـیم اسـت و صـنع اسـت و حـکـمتمـگـو ایـن سـخـن جــز مـراهـل بــیـان را
ازیــرا ســزا نــیــســـت اســـرار حـــکــمــتمـر ایـن بــی فـســاران بــی رهـبــران را
چـه گـوئی بــود مـسـتــعـان مـسـتـعـان گـرنبـاشـد چـنین مسـتـعین مسـتـعـان را؟
اگــر اشــتــر و اســپ و اســتــر نــبـــاشــدکــجــا قــهــرمــانــی بــود قــهــرمــان را
مـکـان و زمـان هـر دو از بــهـر صــنـع اســتازیـن نـیـســت حــدی زمـیـن و زمــان را
اگــر گــوئی ایـن در قــران نــیـســت،گــویـمهــمــانــا نــکــو مــی نــدانــی قـــران را
قــران را یـکــی خــازنــی هــســت کــایــزدحــوالــه بــدو کــرد مــر انــس و جــان را
پـــیــمـــبـــر شـــبـــانــی بـــدو داد از امــتبـه امـر خـدای ایـن رمـه ی بـی کـران را
بـــر آن بـــرگــزیــده ی خــدای و پــیــمــبـــرگــزیــدی فـــلــان و فـــلــان و فـــلــان را
مـــعـــانــی قـــران را هــمـــی زان نــدانــیکـــه طــــاعــــت نـــداری روان قــــران را
قران خوان معنی است، هان ای قران خوانیکی میزبان کیست این شهره خوان را؟
ازیـن خــوان خــوب آن خــورد نـان و نـعـمـتکـه بـشـنـاسـد آن مـهـربــان مـیـزبـان را
بــــه مـــردم شـــود آب و نـــان تــــو مـــردمنبـینی کـه سـگ سـگ کـند آب و نـان را
ازیــن کــرد دور از خـــورش هــای آن خــوانمـهـیـن شـخـص آن دشـمـن خـانـدان را
چـو هاروت و ماروت لب خـشک از آن اسـتابــر شــط دجــلــه مــر آن بــدگــمــان را
اگـــر دوســـتـــی خـــانـــدان بـــایــدت هــمچـو ناصـر بـه دشـمن بـده خـان و مان را
مــخــور انــده خــان و مــان چــون نــمــانــدهمی خـان و مان تـو سـلطـان و خـان را
ز دنـــیـــا زیـــانـــت ز دیـــن ســــود کـــردیاگــر خــوارگــیـری بــه دیـن ســوزیـان را
بـه خـاک کـسـان انـدری، پـسـت مـنشـین،مـدان خــانـه خــویـش خــان کــســان را
یـکــی شــایـگــانــی بــیـفــگــن ز طــاعــتکــه دوران بــرو نـیـســت چــرخ گــران را
یـکــی رایـگـان حــجــتــی گـفــت، بــشــنـوز حــجـــت مــرایــن حــجــت رایــگــان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج