فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٢: نکرد در دل من کار، عشق شورانگیز

نـکـرد در دل مـن کــار، عــشــق شــورانـگـیـززهـیـزم تــر مـن شـد فـسـرده آتــش تـیـزعـجــب کـه راه بــه دیـر مـغـان تــوانـم یـافـتمراکه نیست بـجـز س…

نـکـرد در دل مـن کــار، عــشــق شــورانـگـیـززهـیـزم تــر مـن شـد فـسـرده آتــش تـیـز
عـجــب کـه راه بــه دیـر مـغـان تــوانـم یـافـتمراکه نیست بـجـز سبـحـه هیچ دستـاویز
بــه زاهـدان نــکــنــد مــی ز نــنــگ آمــیـزشو گرنه هیزم خشک است مفت آتـش تـیز
دلــی کــه رفــت بــه دارالــامــان بــیـرنــگــیچــه فـارغ اســت زنـار جــهـان رنـگ آمـیـز
ز صــبـــح دانــه انــجــم تــمــام مــی ســوزدبه هیچ شوره زمین تخم پاک خویش مریز
چه نعمتی است که سنگین دلان نمی دانندکـه شـیشـه هاسـت مـرازیرخـرقـه پـرهیز
سـحــر کـه مـرغ سـحــرخـیـز در خــروش آیـداگـر ز جـای نـخـیـزد دلـت تـو خـود بـرخـیـز
تــرا ز هـر کـه رســد تــلـخــیـی دریـن عــالـممحـصـلی اسـت که از خـلق درخـدا بـگریز
مـکــن بــه کــاهـلـی امـروز خــویـش را فــرداکـه خـود حـسـاب ندارد حـذر ز رسـتـاخـیز
ز حـسـن طـبــع تـو صـائب کـه در تـرقـی بــادبـلـنـد نـام شـد از جـمـلـه شـهرهـا تـبـریز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج