فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢: غیر را در بزم خاص آن سیمتن می پرورد

غـیـر را در بــزم خـاص آن سـیـمـتـن مـی پـروردیـوســف مــا گــرگ را در پــیـرهــن مــی پــروردخون چو گردد مشک هیهات است ماند در وطننــافــه را بــیـهـ…

غـیـر را در بــزم خـاص آن سـیـمـتـن مـی پـروردیـوســف مــا گــرگ را در پــیـرهــن مــی پــرورد
خون چو گردد مشک هیهات است ماند در وطننــافــه را بــیـهــوده آهــوی خــتــن مــی پــرورد
آن حـریف خـار زخـمـم مـن کـه صـحـرای جـنـونهر کـجـا خـاری اسـت بـهر پـای مـن می پـرورد
خوشه را هرگز نمی بـاشد دو سر، بگسل طمعمـی گـدازد جـان خـود را هر کـه تـن مـی پـرورد
گـلـرخـان را مـی دهـد تـعـلـیـم عـاشـق پــروریگـل کـه بــلـبــل را در آغـوش چـمـن مـی پـرورد
بــی تأمـل دم مـزن، کـز لـب گـهـر مـی ریـزدشچون صدف هر کس سخن را در دهن می پرورد
پـرده ای بـر روی کار از جـوی شـیرافکنده اسـتعـشـق، شـیرین را بـه خـون کوهکن می پـرورد
این غـزل را هـر کـه گـوید صـائب از اهل سـخـنمـی گـدازد جـان شـیـریـن و سـخـن مـی پـرورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج