فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢: طبع تو دمساز نیست عاشق دلسوز را

طـبـع تـو دمسـاز نیسـت عـاشـق دلـسـوز راخـوی تـو یاری گر اسـت یار بـدآموز رادسـتـخـوش تـو مـنم دسـت جـفـا بـرگـشـایبــر دل مـن بــرگـمـار تـیـر جـگـرد…

طـبـع تـو دمسـاز نیسـت عـاشـق دلـسـوز راخـوی تـو یاری گر اسـت یار بـدآموز را
دسـتـخـوش تـو مـنم دسـت جـفـا بـرگـشـایبــر دل مـن بــرگـمـار تـیـر جـگـردوز را
از پــی آن را کــه شــب پــرده راز مـن اســتخـواهـم کـز دود دل پـرده کـنـم روز را
لــیـک ز بــیـم رقــیـب وز پــی نـفــی گــمــانراه بــرون بـسـتـه ام آه درون سـوز را
دل چه شناسد که چیست قیمت سودای توقدر تو چه داند صدف در شب افروز را
گــر اثــر روی تــو ســوی گــلـســتــان رســدبــاد صــبــا رد کـنـد تــحــفــه نـوروز را
تــا دل خـاقـانـی اسـت از تــو هـمـی نـگـذردبـو که درآرد بـه مهر آن دل کین تـوز را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج