فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٢: به آسانی به روی زرد ما کی رنگ می آید؟

بـه آسـانی بـه روی زرد مـا کـی رنگ می آید؟بــه دور مـا مـی لـعـلـی بــرون از ســنـگ مـی آیـدتـپـیدنهای دل در گـوش من آهسـتـه می گویدکــه از تــمـهـیـد…

بـه آسـانی بـه روی زرد مـا کـی رنگ می آید؟بــه دور مـا مـی لـعـلـی بــرون از ســنـگ مـی آیـد
تـپـیدنهای دل در گـوش من آهسـتـه می گویدکــه از تــمـهـیـد صــلـح یـار بــوی جــنـگ مـی آیـد
اگـر سـیـل سـبـکـرفـتـار در دنـبـال مـن بـاشـدهمان از خـواب سنگین، پـای من بـر سنگ می آید
مـن دیـوانـه بـی اودر حـریـم خـلـد اگـر بـاشـمگل و شـبـنم بـه چـشـمم دامن پـر سـنگ می آید
زعشق پاکدامن حسن سرکش وحشتی داردکـه طـوطـی در نـظـر آییـنـه را چـون زنـگ مـی آیـد
نمـی گـردد حـجـاب اهل بـینـش عـالـم صـورتبه چشم می شناسان نشأه پیش از زنگ می آید
زحسن عاقبـت نومید نتوان شد به دل سختینـه آخــر نـاقــه صــالـح بــرون از ســنـگ مـی آیـد؟
زخـاک افسـرده تـر، از بـاد سر گردانتـرم صائبعـــلـــاج درد مـــن از آب آتــــش رنـــگ مـــی آیـــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج