فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٢: ای نفس خرم باد صبا

ای نـــفـــس خـــرم بـــاد صـــبـــااز بــر یـار آمــده ای مـرحــبــاقافله شـب چـه شـنیدی ز صبـحمرغ سلیمان چه خبر از سبابـر سر خشمست هنوز آن حریفیا سـ…

ای نـــفـــس خـــرم بـــاد صـــبـــااز بــر یـار آمــده ای مـرحــبــا
قافله شـب چـه شـنیدی ز صبـحمرغ سلیمان چه خبر از سبا
بـر سر خشمست هنوز آن حریفیا سـخـنی می رود اندر رضا
از در صــلـح آمـده ای یـا خــلــافبــا قــدم خــوف روم یــا رجــا
بـار دگر گر بـه سـر کـوی دوسـتبـگذری ای پـیک نسـیم صبـا
گـو رمقـی بـیش نماند از ضـعـیفچند کند صورت بـی جان بـقا
آن همه دلـداری و پـیمـان و عـهدنیک نـکـردی کـه نکـردی وفـا
لــیــکــن اگــر دور وصــالــی بــودصـلـح فـرامـوش کـند مـاجـرا
تـا بـه گریبـان نرسـد دسـت مرگدسـت ز دامـن نکـنیمـت رها
دوست نبـاشد بـه حـقیقت که اودوسـت فـراموش کند در بـلا
خـستـگی اندر طلبـت راحـتـستدرد کـشــیـدن بــه امـیـد دوا
سـر نـتـوانم کـه بـرآرم چـو چـنگور چـو دفم پـوست بـدرد قفا
هر سحر از عشق دمی می زنمروز دگـر مـی شـنـوم بـرمـلـا
قـصــه دردم هـمـه عـالـم گـرفـتدر کـه نـگـیـرد نـفـس آشــنـا
گـر بـرسـد ناله سـعـدی بـه کـوهکــوه بــنـالـد بــه زبــان صــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج