فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢: ای طایران قدس را عشقت فزوده بال ها

ای طــایـران قـدس را عــشــقـت فــزوده بــال هـادر حــلــقــه ســودای تـــو روحـــانــیــان را حــال هــادر لـا احــب الآفـلـیـن پــاکـی ز صــورت هـا …

ای طــایـران قـدس را عــشــقـت فــزوده بــال هـادر حــلــقــه ســودای تـــو روحـــانــیــان را حــال هــا
در لـا احــب الآفـلـیـن پــاکـی ز صــورت هـا یـقـیـندر دیـده هـای غـیـب بــیـن هـر دم ز تــو تــمـثـال هـا
افلاک از تـو سرنگون خـاک از تـو چـون دریای خونمــاهـت نــخــوانـم ای فــزون از مــاه هـا و ســال هـا
کوه از غـمت بـشـکافـتـه وان غـم بـه دل درتـافتـهیک قـطـره خـونـی یـافـتـه از فـضـلـت این افـضـال هـا
ای سـروران را تــو سـنـد بــشـمـار مـا را زان عـدددانــی ســران را هــم بــود انــدر تــبــع دنــبـــال هــا
سـازی ز خـاکی سیدی بـر وی فرشتـه حـاسـدیبــا نـقـد تـو جـان کـاسـدی پــامـال گـشـتـه مـال هـا
آن کـو تــو بــاشـی بــال او ای رفـعـت و اجـلـال اوآن کـو چــنـیـن شــد حــال او بــر روی دارد خــال هـا
گـیرم کـه خـارم خـار بـد خـار از پـی گـل مـی زهدصــراف زر هـم مـی نـهـد جــو بــر ســر مـثــقـال هـا
فکری بـدست افعال ها خاکی بـدست این مال هاقالی بـدست این حـال ها حـالی بـدست این قال ها
آغــاز عــالــم غــلــغــلــه پـــایــان عــالــم زلــزلــهعــشــقــی و شــکــری بــا گــلـه آرام بــا زلــزال هـا
توقیع شمس آمد شفق طغرای دولت عشق حقفـال وصـال آرد ســبــق کـان عـشـق زد ایـن فـال هـا
از رحــمـه لـلـعـالـمـیـن اقـبــال درویـشـان بــبــیـنچـون مه مـنور خـرقـه ها چـون گـل مـعـطـر شـال ها
عـشـق امر کل ما رقعه ای او قلزم و ما جـرعه ایاو صـــد دلــیــل آورده و مــا کــرده اســـتـــدلــال هــا
از عشق گردون مؤتلف بـی عشق اختـر منخسفاز عشق گشته دال الف بی عشق الف چون دال ها
آب حــیـات آمـد ســخــن کــایـد ز عــلـم مـن لـدنجــان را از او خــالـی مـکــن تــا بــردهـد اعــمـال هـا
بـر اهل معنی شـد سـخـن اجـمال ها تـفصـیل هابـر اهل صـورت شـد سـخـن تـفـصـیل هـا اجـمـال ها
گـر شــعــرهـا گـفـتــنـد پــر پــر بــه بــود دریـا ز درکز ذوق شعر آخـر شتـر خـوش می کشد تـرحـال ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج