فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٢: ای خاک درت سرمه ارباب بصارت

ای خـاک درت سـرمـه اربــاب بــصـارتدر تأدیت مدح تـو خـم، پـشت عبـارتگــرد قــدم زائرت، از غــایــت رفــعـــتبـر فـرق فـریدون نـنـشـینـد ز حـقـارتدر رو…

ای خـاک درت سـرمـه اربــاب بــصـارتدر تأدیت مدح تـو خـم، پـشت عبـارت
گــرد قــدم زائرت، از غــایــت رفــعـــتبـر فـرق فـریدون نـنـشـینـد ز حـقـارت
در روضـه تـو خـیل مـلـایـک، ز مـهـابـتگویند به هم مطلب خود را به اشارت
هر صبـح که روح القدس آید به طوافتدر چـشمه خورشید کند غسل زیارت
در حشر، به فریاد بهائی برس از لطفکز عمر، نشد حـاصل او غیر خـسارت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج