فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٩: دوزخ ارباب معنی صحبت قال است وبس

دوزخ اربـاب معـنی صـحـبـت قـال اسـت وبـسهسـت اگر دارالامانی صـحـبـت حـال اسـت وبـسداوری بـیهوشـی حـیرت جـهـان را بـرده اسـتنه همین سوسن درین بستانسرا …

دوزخ اربـاب معـنی صـحـبـت قـال اسـت وبـسهسـت اگر دارالامانی صـحـبـت حـال اسـت وبـس
داوری بـیهوشـی حـیرت جـهـان را بـرده اسـتنه همین سوسن درین بستانسرا لال است وبس
می رسـند از عـاجـزی اینجـا بـه مـنزل رهروانبــی پــروبــالـی دریـن وادی پـروبــال اسـت وبــس
موج در هرجـنبـش از حـالی بـه حالی می رودبـحـر لـنـگـردار یـکـتـایی بـه یک حـال اسـت وبـس
همچو مجنون هیچ کس از رفتن ما داغ نیستچــشـم آهـو در قـفـای مـا بــه دنـیـا اسـت وبــس
نه همین سـرگشـتـه دارد خـاکـیان را دانه اشمـرکـز افـلـاک هـم آن نـقـطـه خــال اسـت و بــس
قـصـر دولـت پــایـداراز دسـت اربــاب دعـاسـتپـشـتـبــان طـاق کـسـری کـلـبـه زال اسـت وبـس
از خـط و خـال تـو صائب معنیی فهمیده اسـتورنـه دام اهل مـعـنی نـه خـط وخـال اسـت وبـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج