فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩: ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما

ای از ورای پـــرده هــا تـــاب تــو تــابـــســتــان مــاما را چـو تـابـسـتـان بـبـر دل گرم تـا بـسـتـان ماای چـشـم جـان را تــوتــیـا آخـر کـجـا رفـت…

ای از ورای پـــرده هــا تـــاب تــو تــابـــســتــان مــاما را چـو تـابـسـتـان بـبـر دل گرم تـا بـسـتـان ما
ای چـشـم جـان را تــوتــیـا آخـر کـجـا رفـتــی بــیـاتــا آب رحــمـت بــرزنـد از صـحــن آتــشــدان مـا
تـا سـبــزه گـردد شـوره هـا تـا روضـه گـردد گـورهـاانـگـور گـردد غـوره هـا تــا پــخـتـه گـردد نـان مـا
ای آفــتـــاب جــان و دل ای آفــتــاب از تــو خــجــلآخر بـبین کاین آب و گل چون بـست گرد جان ما
شــد خــارهـا گــلــزارهـا از عــشــق رویـت بــارهـاتــا صــد هـزار اقــرارهـا افــکــنــد در ایـمــان مــا
ای صـورت عشـق ابـد خـوش رو نمودی در جـسـدتـا ره بــری سـوی احـد جـان را از ایـن زنـدان مـا
در دود غـم بـگـشـا طـرب روزی نـمـا از عـین شـبروزی غریب و بـوالعجـب ای صـبـح نورافشـان ما
گــوهـر کــنـی خــرمــهـره را زهـره بــدری زهـره راسلطان کنی بی بهره را شاباش ای سلطان ما
کــو دیـده هـا درخــورد تــو تــا دررســد در گـرد تــوکـو گـوش هوش آورد تـو تـا بـشـنـود بـرهـان مـا
چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکرنـعــره بــرآرد چــاشــنـی از بــیـخ هـر دنـدان مـا
آمـد ز جــان بــانـگ دهـل تــا جــزوهـا آیـد بــه کـلریحان به ریحان گل به گل از حبـس خارستان ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج