فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٩٨: ای خیالت در دل من هر سحور

ای خــیـالـت در دل مـن هـر سـحــورمی خـرامد همچـو مه یک پـاره نورنـقــش خــوبــت در مــیـان جــان مــاآتـش و شـور افکند وانگه چـه شورآتــشــی کـردی و …

ای خــیـالـت در دل مـن هـر سـحــورمی خـرامد همچـو مه یک پـاره نور
نـقــش خــوبــت در مــیـان جــان مــاآتـش و شـور افکند وانگه چـه شور
آتــشــی کـردی و گـویـی صـبــر کـنمـن نـدانـم صــبــر کــردن در تــنـور
یـاد داری کآمــدی تــو دوش مـســتمـاه بــودی یـا پــری یـا جــان حـور
آن سخن هایی که گفتی چون شکروان اشارت ها که می کردی ز دور
دسـت بـر لب می زدی یعـنی که تـواز بــرای ایــن دل مــن بــرمــشــور
دست بـر لب می نهی یعنی که صبربــا لـب لـعـلـت کـجـا مـانـد صـبــور
رو بــه بــالـا مـی کـنـی یـعـنـی خـداچــشــم بــد را از جــمـالـم دار دور
ای تــو پــاک از نـقـش هـا وز روی تـوهـر زمـانـی یـوســفـی انـدر صـدور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج