فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٩٧: روشن ز فروغ می ناب است حیاتم

روشـن ز فـروغ مـی نـاب اسـت حـیـاتـمچــون آتــش یـاقـوت ز آب اســت حــیـاتــماز کسـب هوا نقش بـر آب است حـیاتـمیک چـشم زدن همچـو حبـاب است حیاتـماز رع…

روشـن ز فـروغ مـی نـاب اسـت حـیـاتـمچــون آتــش یـاقـوت ز آب اســت حــیـاتــم
از کسـب هوا نقش بـر آب است حـیاتـمیک چـشم زدن همچـو حبـاب است حیاتـم
از رعشه عنان رگ جـان رفتـه ز دسـتـموز قـامـت خـم پـا بـه رکـاب اسـت حـیـاتـم
از شـور جـزا شـد جـگر خـاک نمکـسـودوز جهل همان مست و خراب است حیاتـم
بـا آن کـه سـیه کـرده در او نامه اعـمـالدر حــسـرت ایـام شـبــاب اسـت حــیـاتــم
مشـکل که دهد فـرصـت بـرداشـتـن زادزین گونه که سرگرم شتـاب اسـت حـیاتـم
هر چند شوم پیر، شود غفلت من بیشافـسـانـه شـیـرینـی خـواب اسـت حـیـاتـم
از کهنگی افزون شودش مستـی غفلتدر شیشه تـن همچـو شراب است حـیاتـم
از گـریه من چـون جـگـر سـنگ نسـوزد؟کـز گـرمـی رفـتــار کـبــاب اسـت حــیـاتــم
از سـاده دلی ریشـه کند در جـگر خـاکهر چـند که چون نقش بـر آب است حیاتـم
در دیده کـوتـه نظـران گـر چـه بـلندسـتکـوتــاهـتــر از مـد شـهـاب اسـت حـیـاتــم
فـریـاد کـه در رفـتـن ازیـن پـیـکـر خـاکـیبــیـتــاب تــر از مـوج سـراب اسـت حـیـاتـم
جـایی که بـود عمر خـضـر نقش بـر آبـیصائب چو شرر درچه حساب است حیاتم؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج